قالب وبلاگ

هنر کده زیبایی و حقیقت
حضرت زینب (سلام الله علیها):به جز زیبایی ندیدم. 
نویسندگان
چت باکس


سلام به همه عزیران

به علت اهمیت انتخابات ، درباره ویژگیهای انتخابات سالم  و اخلاق بعد از آن

مطالبی از دیدگاه امام خمینی (رحمت الله)نوشته می شود.(منبع:انتخابات سالم ،نماینده شایسته و مجلس مقتدر از دیدگاه امام خمینی(رحمت الله )تهیه وتنظیم:رسول سعادتمند)

 

                                 

 

 


[ شنبه 12 شهریور 1390 ] [ 09:35 ق.ظ ] [ عطر ظهور ]

بسم الله    الرحمن الرحیم

 

بالجمله حکومت،حکومت اسلام ومردم است و مجلس از مدرم است ورأی نیز از

آن مردم است  واحدی تحت فرمان مقام یا مقاماتی نیست.

 

صلی الله علیه وآله وسلم


[ سه شنبه 22 شهریور 1390 ] [ 06:00 ق.ظ ] [ عطر ظهور ]

بسم الله    الرحمن الرحیم

باید مردم را برای انتخاب آزاد گذاریم ونباید کاری بکنیم که فردی بر مردم تحمیل

شود،بحمدالله مردم ما دارای رشد دینی-سیاسی مطلوب می باشند

وخودفافراد متدین ودرد مستضعفان چشیده وآگاه به مسائل دینی- سیاسی

وهمگام با محرومین را انتخاب خواهند کرد.

صلی الله علیه وآله وسلم


[ دوشنبه 21 شهریور 1390 ] [ 06:37 ق.ظ ] [ عطر ظهور ]

بسم الله    الرحمن الرحیم

 

همانطوری که مکرر من عرض کرده ام وسایرین هم گفته اند انتخابات در

انحصارهیچ کس نیست،نه در انحصار روحانیین است،نه درانحصار احزاب

است،نه در انحصار گروههاست.انتخابات مال همه مردم است.مردم سرنوشت

خودشان دست خودشان است وانتخابات برای تحصیل سرنوشت شما ملت

است.

صلی الله علیه وآله وسلم


[ یکشنبه 20 شهریور 1390 ] [ 06:35 ق.ظ ] [ عطر ظهور ]

بسم الله    الرحمن الرحیم

همانطور که باره گفته ام مردم در انتخابات آزادند واحتیاج به قیّم ندارند

وهیچ فرد ویا گروه ودسته ای حق تحمیل فرد ویا افرادی را به مردم

ندارند.جامعه اسلامی ایران که با درایت ورشد سیاسی خود جمهوری

اسلامی وارزشهای والای آن وحاکمیت قوانین خدارا پذیرفته اند وبه این

بیعت واین پیمان بزرگ وفادار مانده اند،مسلم قدرت تشخیص وانتخاب

کاندیدای اصلح رادارند.البته مشورت درکارها ازدستورات اسلامی است

ومردم با متعهدین ومعتمدین خویش مشورت می نمایند وافراد

وگروههاوروحانیون درحد تذکرات قبلی در حوزه خود می توانند کاندیدا

معرفی نمایند ،ولی هیچ کس نباید توقع دشاته باشد که دیگران اظهار

نظر واظهار وجود نکنند.

صلی الله علیه وآله وسلم


[ شنبه 19 شهریور 1390 ] [ 06:32 ق.ظ ] [ عطر ظهور ]

بسم الله الرّحمن الرّحیم

 

امروز هیچ قدرتی نیست که بتواند یک وکیل راتحمیل کند ،ازرئیس جمهور گرفته تا ارتش ،تا شهربانی،ژاندارمری،خانها هم که دیگر چیزی ازآنها باقی نمانده است واشراف واعیان هم همین طور،متنفذینی هم نداریم ،هیچ کس الان در ایران ،هیچ مقامی در ایران نیست که قدرت این را داشته باشد که یک وکیل تحمیل کند.

صلی الله علیه وآله وسلم

 


[ چهارشنبه 16 شهریور 1390 ] [ 05:23 ق.ظ ] [ عطر ظهور ]

بسم الله الرّحمن الرّحیم

 

 

همانطوری که مردها باید درامورسیاسی دخالت کنند

وجامعه خودشانراحفظ کنند،زنهاهم باید دخالت کنند

وجامعه را حفظ کنند .زنها هم باید در فعالیتهای

اجتماعی وسیاسی همدوش مردها باشند،البته با

حفظ آن چیزی که اسلام فرموده است.

امروز اختیار دست خودشماست

امروز دیگر مثل سابق نیست که یک لیستی درست

بکنند وبفرستند هر جا ،اینهاباید بشود غیر از

اینهانباید بشود.یا یک دسته مأمور بفرستند سر

صندوقهاهر کاری دلشان میخواهد بکنند.امروزاختیار

دست خود شماهاست و احدی حق ندارد که تصرف

بکند .بله ،در تشخیص خودتان اگرمی توانید تشخیص

بدهید واگر خودتان  نمی توانید،خوب ،اشخاص

متدین صحیح هستند به آنها مراجعه کنید که

آنهاتشخیص بدهند ،آن هم باید عمل بکنید.

صلی الله علیه وآله وسلم
[ سه شنبه 15 شهریور 1390 ] [ 05:21 ق.ظ ] [ عطر ظهور ]

بسم الله الرّحمن الرّحیم

 

 

امروز مسئولیت به عهده ملت است ،ملت اگرچنانچه کنار بنشینند ،اشخاص مؤمن،اشخاص متعهد کناربنشینند واشخاصی که نقشه کشیده اندبرای این مملکت از چپ وراست ،آنهاوارد بشوند درمجلس ،تمام مسئولیت به عهده ملت است،هر قدمی که برضداسلام بردارند،درنامه اعمال ملت نوشته می شود،هر کاری که انجام بدهند مسؤولیتش متوجه ملت است امروز سرنوشت اسلام وسرنوشت مسلمین در ایران وسرنوشت کشورما به دست ملت است و اگر مسامحه کنند دراین امر،اهمال کنند،نروند ورأی ندهند ،مسؤولیت متوجه خود آنهاست عینا،واگر بروندو در تشخیص مسامحه نکننند واشخاص متعهد مسلم ،کسانی که برای کشور واهالی کشور ارج قائل هستند،کسانی که نمی خواهند زمام امور کشورمابه دست چپ بییفتد یا به دست راست بیفتد،این اشخاص رااگر چنانچه تعیین کنند،به تکلیف خودشان عمل کرده اند واگرچنانچه مسامحه دراین امر کنند وآنهاپیش ببرند،آنهایی که می خواهندمارا به زنجیر چپ وراست بپیوندند ومارا اسیر کنند در دست قدرتهای بزرگ ،اگر آنهاپیش ببرند شما ساکت باشید،تمام مسؤولیت متوجه شماست.

صلی الله علیه وآله وسلم


[ دوشنبه 14 شهریور 1390 ] [ 05:19 ق.ظ ] [ عطر ظهور ]

بسم الله الرّحمن الرّحیم

 

مردم هم حاضرند در انتخابات،حاضر میشوند درانتخابات برای اینکه مردم کشور را حالاازخودشان میدانند ومی دانندکه سرنوشت کشور با انتخابات است.اینطور نیست که حالا بگویندما انتخاب کنیم برای کی.انتخاب می کنند برای خودشان پیشتر این حرف بودکه خوب ،به ما چه ربط دارد انتخابات ،به ما کاری ندارند،آنها به مصالح ما کاری ندارند واما امروز این حرف نیست ،مردم شرکت می کنند ومن امیدوارم که هر چه بیشتر شرکت بکنند د رانتخابات .این وظیفه ا ی است الهی ،وظیفه است ملی،وظیفه ای است انسانی ووظیفه ای است که ما باید عمل به آن بکنیم ،همه مان باید در انتخابات شرکت بکنیم،شما باید درحسن جریان انتخابات جدیت بکنید،ومردم هم ان شاءلله وارد بشوند ورأی بدهند.

صلی الله علیه وآله وسلم


[ یکشنبه 13 شهریور 1390 ] [ 06:16 ب.ظ ] [ عطر ظهور ]

بسم الله الرحمن الرحیم

*گمان نمی کنم که نقش واهمیت انتخابات ومجلس شورای اسلامی بر کسی پوشیده باشد بحمدالله هر چه از عمر با برکت انقلاب شکوهمند اسلامی ما می گذرد ،مردم مسلمان ومتعهد کشورمان به اهمیت  حضور ونقش تعیین کننده خود درتمامی صحنه های انقلاب آشناترمی شوند و راز دوام و بقا و استحکام قیام الهی خودرابهترکشف می نمایند(صحیفه نور،ج20ص193)

*همه مسئول سرنوشت کشور واسلام می باشند،چه در نسل حاضر وچه در نسلهای آتیه (همان ،ج21ص187)

در انتخابات مسامحه نکنید:

اگر در انتخابات مسامحه کنیم مطمئن باشید که از را ه مجلس به ما لطمه می زنند .باید دانست مسلمان بودن تنها فایده ای ندارد ،باید جمهوری اسلامی را قبول داشته باشد و از مسائل روز اطلاع داشته باشد .سعی کنید مثل مرحوم مدرس را انتخاب کنید،البته مثل مدرس که به این زودیها پیدا نمی شود،شاید آحادی مثل مدرس باشند .کسانی را که انتخاب می کنید باید مسائل را تشخیص دهند ،نه از افرادی باشند که اگر روس یا امریکا یاقدرت دیگری تشری زد بترسند ،باید بایستند ومقابله کنند.

حفظ حیثیت اسلام ومصالح کشور واستقلال وآزادی :

امروز مثل زمان سابق نیست ،مثل زمان رژیم سابق نیست.رژیم سابق شما نمی توانستید،قدرت نداشتید،امروز قدرت دارید برای اینکه حفظ کنید حیثیت اسلام را وحفظ کنید مصالح کشور راوحفظ کنید استقلال خودتان راوحفظ کنیدآزادی خودتان را .

صلی الله علیه وآله وسلم

 


[ شنبه 12 شهریور 1390 ] [ 10:12 ق.ظ ] [ عطر ظهور ]

 

محصولات ماه مبارک رمضان از دید امام خامنه ای(مد ظله العالی):

1.صفای نفس

... صفا و صمیمیت و نورانیت، منشأ بركات بسیارى در زندگى فردى

و اجتماعى است. این صفاى نفسانى به انسان:

 نیك‌اندیشى میدهد،

 تطهیر نفس از حسد و بخل و كبر و شهوت میدهد.

محیط جامعه را محیط امن و امان روحى و معنوى قرار میدهد؛

 دلها را به هم نزدیك میكند؛

مؤمنان را به یكدیگر مهربان میكند؛

 ترحم به یكدیگر را در میان جامعه‌ى ایمانى گسترش میدهد.

اینها همه محصولات ماه مبارك رمضان است براى مردم موفق و

باسعادت.

2.تقوی:

محصول عمده‌ى دیگر این ماه، تقواست؛

«لعلّكم تتّقون».(1) «دستى كه عنان خویش گیرد»؛ معناى تقوا این است.

عنان دیگران را گاهى درست میتوانیم بگیریم؛

اگر بتوانیم عنان خودمان را بگیریم، :

خودمان را از چموشى، از وحشیگرى، از عبور از خطوط قرمز الهى باز بداریم،

این هنر بزرگى است.

تقوا یعنى :

مراقبت از خود براى حركت در صراط مستقیم الهى؛

 یافتن علم و معرفت و بصیرت،

 و بر اساس علم و معرفت و بصیرت، حركت كردن.

 

***محصول را حفظ كنیم؛

نگذاریم صاعقه‌ى گناه، این خرمن ارزشمند محصول را آتش بزند و از

بین ببرد.

راه خدا را، راه توجه را، راه صفاى نفس را، راه انس با قرآن را، راه

باز نگهداشتن رابطه‌ى خود با خدا، درد دل كردن به خدا و گفتن به

خدا را به روى خودمان باز نگه داریم. اگر شما با خدا حرف زدید،

خدا هم با شما حرف میزند؛ «فاذكرونى اذكركم».

صلی الله علیه وآله وسلم

 

 


[ چهارشنبه 9 شهریور 1390 ] [ 04:27 ب.ظ ] [ عطر ظهور ]

[ سه شنبه 8 شهریور 1390 ] [ 09:54 ب.ظ ] [ عطر ظهور ]

بسمه تعالی

 

ماه رمضان داره تمام می شه !!!

تا حالا چطور بوده؟

فقط گرسنگی و تشنگی را حس کردیم؟

یا...

حواسمون بوده که تمام اعضا وجوارحمون روزه باشه ؟

مراقب همه اعمال خود به خصوص زبان خودباشیم که خدای نکرده آلوده به گناه نشه.

 

 

التماس دعای ظهور
[ شنبه 5 شهریور 1390 ] [ 06:51 ب.ظ ] [ عطر ظهور ]

بسمه تعالی

 

 

از این جمله خیلی خوشم می یاد:

 

قدس آزاد می شه    

 

از این جمله خیلی خیلی خوشم می یاد:

القدس لنا        

 

عاشق این دو جمله ام:

مرگ بر آمریکا

               مر گ بر اسر ائیل

 


[ پنجشنبه 3 شهریور 1390 ] [ 04:50 ق.ظ ] [ عطر ظهور ]

امام رضا علیه السلام فرمود:

مردم به انجام روزه امر شده‏اند تا درد گرسنگى و تشنگى را

بفهمند و به واسطه آن فقر و بیچارگى آخرت را بیابند.

وسائل الشیعه، ج 4 ص 4 ح 5 علل الشرایع، ص 10

 

کمک به سومالی یادمون نرود.

کی گفته فقیر ها ی ایران مثل سومالی هستند پس

باید به ایرانی کمک کرد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 


[ پنجشنبه 3 شهریور 1390 ] [ 02:32 ق.ظ ] [ عطر ظهور ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

تعداد کل صفحات : 10 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...

درباره وبلاگ

حضرت امام محمد باقر-علیه السلام:
جز این نیست که شیعیان علی علیه السلام کسانی هستند که درراه ولایت ما (اهل بیت)به یکدیگر بخشش می کنند،در راه محبت ماباهم دوستی می نمایند وبرای زنده کردن امر ما،به دیدار یکدیگر می روند واگر به خشم آیند ،ظلم نمی کنند واگر خرسند شوند،زیاده روی نمی کنند،برای همسایگانشان ،مایه خیر وبرکتند وبا همنشینان خوددرصلح وصفا به سر می برند.(شیخ صدوق-صفات الشیعه)

****

برگزاری فعالیتهای قرآنی ،علمی -پژوهشی،هنری.
قصر دشت-رحمت آباد-مسجد الرجاء-شیراز
(چهارشنبه ها بعداز ظهر جهت خواهران)
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
weather Tools Pichak.net--->

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو